De 100 mooiste Bijbelverzen

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

Mattheüs 11:28

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.

(Johannes 13:34)

Boek - De 100 mooiste Bijbelverzen

Honderd overdenkingen en inspirerende verhalen bij de mooiste Bijbelteksten uit de Bijbel.

In ons leven krijgen we veel Bijbelverzen mee. Bij onze geboorte, onze doop, belijdenis en huwelijk. Tijdens ons leven zijn er verhalen, preken en teksten die ons dragen door moeilijke momenten. Woorden die zo dierbaar zijn dat we ze ophangen in ons huis in de mooiste lijsten. Teksten die we delen via ons account op social media. Op rouwkaarten en grafstenen lezen we vaak een Bijbeltekst die dierbaar was voor de overledene. Er zijn teksten waardoor we zijn gaan geloven, zinnen die ons bemoedigen en troosten. We vinden in de Bijbel zoveel woorden die ons bemoedigen, inspireren en corrigeren.

Veel Bijbelverzen inspireerden musici door de eeuwen heen tot het schrijven en zingen van de mooiste liederen. Veel christenen koesteren geliefde Psalmen die iedere keer met ontroering meegezongen worden. Daarom voelde ik mij geroepen dit boek te schrijven en honderd Bijbelteksten uit te lichten. In het licht van de inspiratie van de Heilige Geest.

In dit boek krijgen 100 Bijbelverzen een bijzondere plaats. Ik zoom dieper in op de woorden, de schrijver en de omstandigheden. Met toepasselijke voorbeelden en verhalen probeer ik de teksten dichterbij te brengen. Dit boek is te gebruiken als dagboek voor honderd dagen, als naslagwerk en als overzicht van wat ongeveer de meest gelezen en geliefde Bijbelteksten zijn. De 100 Bijbelteksten worden in het boek full colour weergegeven.                         

Verkoopprijs van het boek is € 22,95 + verzendkosten. Full colour uitgave! 

Bestel het boek via de webshop:

Bekijk hier de 100 mooiste Bijbelteksten

 1.            Genesis 9:13
 2.            Genesis 15:5
 3.            Exodus 3:14
 4.            Numeri 6: 24-26
 5.            Deuteronomium 31:8
 6.            Deuteronomium 33:27a
 7.            Jozua 1:9
 8.            Jozua 24:15b
 9.            1 Samuel 3:10
 10.            2 Samuel 22:30
 11.            Nehemia 8:11b
 12.            Job 19:25
 13.            Psalm 23:4
 14.            Psalm 42:2
 15.            Psalm 43:3
 16.            Psalm 48:15
 17.            Psalm 56:9
 18.            Psalm 68:21
 19.            Psalm 84:4
 20.            Psalm 91:1
 21.            Psalm 121:1
 22.            Psalm 126:6
 23.            Psalm 137:1
 24.            Psalm 138:7
 25.            Psalm 147:3
 26.            Spreuken 3:3
 27.            Spreuken 3:5
 28.            Spreuken 16:3
 29.            Prediker 3:1
 30.            Hooglied 2:11
 31.            Jesaja 40:1
 32.            Jesaja 40:31
 33.            Jesaja 41:10
 34.            Jesaja 43:1-2
 35.            Jesaja 53:5
 36.            Jesaja 54:10
 37.            Jesaja 55:1
 38.            Jeremia 29:11
 39.            Jeremia 31:13
 40.            Klaagliederen 3:23
 41.            Ezechiël 36:26
 42.            Joel 2:28
 43.            Amos 5:4
 44.            Habakuk 3:17
 45.            Zacharia 4:6b
 46.            Maleachi 4:2
 47.            Mattheüs 6:33
 48.            Mattheüs 11:28
 49.            Mattheus 22:37
 50.            Mattheüs 28:19&20
 51.            Markus 1:17
 52.            Markus 4:39
 53.            Markus 11:24
 54.            Lukas 8:15
 55.            Lukas 12:22
 56.            Lukas 18:16
 57.            Johannes 3:16
 58.            Johannes 10:14
 59.            Johannes 11:25
 60.            Johannes 13:34
 61.            Johannes 14:2
 62.            Johannes 19:30
 63.            Handelingen 2:38
 64.            Romeinen 8:28
 65.            Romeinen 8:37
 66.            Romeinen 10:9
 67.            Romeinen 11:36
 68.            1 Korinthe 13:13
 69.            2 Korinthe 3:17
 70.            2 Korinthe 5:7
 71.            2 Korinthe 12:9
 72.            Galaten 2:20
 73.            Galaten 5:22
 74.            Galaten 6:2
 75.            Efeze 6:11
 76.            Filippenzen 4:6
 77.            Filippenzen 4:13
 78.            Kolossenzen 3:2
 79.            1 Thessalonicenzen 5:16
 80.            1 Thessalonicenzen 5:24
 81.            1 Timotheüs 2:4
 82.            1 Timotheüs 6:12
 83.            2 Timotheüs 1:14
 84.            2 Timotheüs 4:7
 85.            Hebreeën 11:1
 86.            Hebreeën 12:2
 87.            Hebreeën 13:8
 88.            Jakobus 1:17
 89.            Jakobus 4:8a
 90.            1 Petrus 5:7
 91.            2 Petrus 3:13
 92.            1 Johannes 1:9
 93.            1 Johannes 4:19
 94.            Openbaring 1:17&18
 95.            Openbaring 2:10
 96.            Openbaring 3:20
 97.            Openbaring 7:9
 98.            Openbaring 21:4
 99.            Openbaring 22:17
 100.            Openbaring 22:20